Tez Arşivi

Bölümümüz yüksek lisans öğrencileri tarafından yazımı tamamlanmış tez çalışmaları aşağıda listelenmiştir.

 

Öğr. Adı ve Soyadı  Yıl  Tez başlığı Tez Danışmanı
Canan Erdugan 2016 Yakın arkadaşlık ilişkisinde minnettarlığın bilişsel, duygusal ve davranışsal göstergeleri
(Cognitive, emotional and behavioral indicators of gratitude in close friendship)
Doç. Dr. Arzu Araz
Cennet Yastıbaş 2016 Leventhal’in hastalık davranışlarının kendini düzenleyici modeli kapsamında irritabl barsak sendromu (İBS) hastalarının psikolojik sıkıntı ve yaşam kalitesi düzeylerinin incelenmesi
(An investigation of psychological distress and quality of life among patients with irritable bowel syndrome in the scope of Leventhal’s self-regulatory model of illness behaviors)
Prof. Dr. Gülay Dirik
Gülşah Durna 2016 Obsesif-kompulsif bozukluğa yönelik tepkilerin sosyo-bilişsel damgalama modeli kapsamında incelenmesi
(Examination of the reactions towards obsessive-compulsive disorder from the perspective of social-cognitive stigma model)
Prof. Dr. Orçun Yorulmaz
Mete Sefa Uysal 2016 Kolektif eylemler, liderlik ve sosyal medya: Gezi parkı örneği
(Collective actions, leadership and social media: Gezi park case)
Doç. Dr. Serap Akfırat
Emir Üzümçeker 2016 Kadın cinayetleri, toplumsal cinsiyetle özdeşleşme ve atıf
(Femicide, identification with gender and attribution)
Doç. Dr. Serap Akfırat
Leyla Alma 2016 Sigara bağımlılığının üstbilişsel model çerçevesinde incelenmesi
(An investigation of smoking dependency in the framework of the metacognitive approach)
Doç. Dr. A. Esin Yılmaz Samancı
Zeynep Akyüz 2016 Kompulsif satın alma davranışının bilişsel davranışçı model çerçevesinde incelenmesi
(Examining the compulsive buying behavior in the cognitive behavioral model frame)
Prof. Dr. Orçun Yorulmaz
Burcu Ebru Aydoğdu 2017 Meme kanseri olan kadınlarda psikolojik sıkıntılar ve travma sonrası gelişim ile ilişkili faktörler: Temel inançlar, ruminasyon ve C tipi kişilik
(Factors related with psychological distress and posttraumatic growth in women with breast cancer: Core beliefs, rumination and type C personality)
Prof. Dr. Gülay Dirik
Özlem Yılmaz 2017 Yetişkinlerde anormal hastalık davranışları ve yaşam kalitesi ile ilişkili faktörler: Sağlık kaygısı, kaygı duyarlılığı, sağlıkla ilgili işlevsel olmayan inançlar ve aleksitimi
(Factors associated with abnormal illness behaviors and quality of life in adults: Health anxiety, anxiety sensitivity, health related dysfunctional beliefs and alexithymia)
Prof. Dr. Gülay Dirik
Ayça Aktaç 2017 Obsesif kompulsif bozukluğa yönelik sosyal damgalama üzerinde psikoeğitim ve temastan oluşan müdahale yönteminin etkisinin incelenmesi
(Examining the effect of intervention including psychoeducation and contacton the public stigma towards obsessive compulsive disorder)
Prof. Dr. Orçun Yorulmaz
Gizem Bozyel 2017 Üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı travmalarının psikolojik semptomlar ile ilişkisinde üstbilişsel faktörlerin aracı rolünün incelenmesi
(An examination of the mediating role of metacognition in the relationship between childhood trauma and psychological symptoms among undergraduate students)
Doç. Dr. A. Esin Yılmaz Samancı
Koray Akkuş 2017 Obezitenin yetişkin bağlanma stilleri, duygudurum belirtileri ve üstbilişsel faktörler açısından incelenmesi
(An examination of obesity in relation to adult attacment styles, mood symptoms and metacognitive factors)
Doç. Dr. A. Esin Yılmaz Samancı
Çağla Aktaş 2017 Benlik saygısı ve otobiyografik bellek arasındaki ilişkiler
(Relationship between self-esteem and autobiographical memory)
Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu
Esen Yangın 2017 Suriyeli göçmenlere yönelik kültürleşme stratejilerini etkileyen sosyal psikolojik faktörlerin incelenmesi: Hatay örneği
(Examination of social psychological factors influencing acculturation strategies toward syrian refugees: Hatay case)
Doç. Dr. Serap Akfırat
Emir Üzümçeker 2017 Minimal grup durumunda iç-grup yanlılığı ve adil dağıtım stratejilerinin normlar, bireysel farklılıklar ve kimlik motivasyonlarıyla ilişkisi
(The relationship between ingroup favouritism/fair distribution strategies with norms, individual differences and identity motives in minimal group situation)
Doç. Dr. Serap Akfırat
Zehra Gem 2018 Duygu farkındalığı ve duygu mitlerine yönelik ölçüm araçlarının ve duygu düzenlemeye yönelik bütünsel bir müdahale programının geliştirilmesi: Bir ön değerlendirme
(Development of questionnaires on emotion awareness and emotion myths and an integrative intervention program of emotion regulation: A preliminary examination)
Prof. Dr. Orçun Yorulmaz
Hasan Arslan 2018 Travma stres bozukluğu belirtilerinin üstbilişsel model ve duygu düzenleme stratejileri çerçevesinde incelenmesi
(Examining posttraumatic stress disorder symptoms within the framework of metacognitive model and emotion regulation strategies)
Doç. Dr. A. Esin Yılmaz Samancı
Gülfem Özçelik 2018 Şiddet gören kadınlarda düzenleme odağı, başa çıkma stratejileri ve akıl sağlığı
(Regulatory focus, coping strategies and mental health among women who are exposed to violence)
Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu
Aybike Çavdar 2018 Kadınların romantik ilişkilerde şiddete psikolojik dirençleri, siyasal eğilimler ve feminist kimlik
(Psychological resistance, political orientations and feminist identity of women who exposed to violence in their romantic relationship)
Doç. Dr. İnci Boyacıoğlu
Emine Akman Direkçi 2018 Yetişkinlikte çocukluğa ilişkin hatırlanan ebeveyn kabul-reddi ile yalnızlık arasındaki ilişkide duygu dışavurum tarzlarının ve arkadaşlık kalitesinin aracı rolleri
(Emotional expression styles and friendship quality as mediators of the relation between adults’ remembrances of parental acceptance-rejection in childhood and loneliness)
Doç. Dr. Arzu Araz
Pınar Acet 2019 Yetişkinlerde travma sonrası stres belirtileri ve travma sonrası gelişim: Otobiyografik bellek, dönüşmüş benlik ve bilinçli-yeniden değerlendirme modelleri kapsamında bir inceleme
(Posttraumatic stress symptoms and posttraumatic growth among adults: An investigation within the scope of the autobiographical memory, transformed self and mindful-reappraisal models)
Prof. Dr. Gülay Dirik
Nur Didem Yıldız 2019 Beden algısının bilişsel davranışçı model doğrultusunda incelenmesi: Beden dismorfik bozukluğu belirtileri ve ilişkili bazı faktörler
(Examination of body perception according to cognitive behavioral model: Body dysmorphic disorder and other related factors)
Prof. Dr. Orçun Yorulmaz
Veysel Karazor 2019 Farklı sosyal-kimlik kategorilerine sahip üniversite öğrencilerinin, yurt yaşamlarında gruplararası temas, arkadaşlık, empati, kaygı ve tutum süreçlerinin incelenmesi
(An analysis of the intergroup contact, friendship, empathy, anxiety and attitudes of university students from different backgrounds in their dormitory life)
Prof. Dr. Abbas Türnüklü